Foilsíonn an tAire Eoghan Murphy plean chun feabhas a chur ar sholáthar Mótarárachais

10.01.17

Foilsíonn an tAire Eoghan Murphy plean chun feabhas a chur ar sholáthar Mótarárachais

Chuir an tAire Airgeadais, Michael Noonan TD agus an tAire Stáit do Sheirbhísí Airgeadais, Eoghan Murphy TD Tuarascáil an Ghrúpa Oibre ar Chostas Mhótarárachais faoi bhráid an Rialtais tráthnóna inniu, agus d’fhaomh an Rialtas an tuarascáil. 

Cumhdaítear sé phríomhthéama sa Tuarascáil faoi mar a leanas:

  • An tomhaltóir a chosaint
  • Feabhas a chur ar infhaighteacht sonraí
  • Feabhas a chur an timpeallacht éileamh ar dhíobhálacha pearsanta
  • Laghdú a dhéanamh ar na costais sa phróiseas éileamh
  • Laghdú a dhéanamh ar chalaois árachais agus tiomáint gan árachas
  • Sábháilteacht ar bhóithre a chur chun cinn agus imbhuailte a laghdú

Agus aghaidh á tabhairt ar na sé théama sin, déantar 33 moladh agus 71 gníomhaíocht ghaolmhar atá le déanamh sa Tuarascáil. Tá mionsonraithe ar na moltaí agus na gníomhaíochtaí i bplean gníomhaíochta atá cuimsithe sa tuarascáil mar aon le hamlínte comhaontaithe lena gcur chun feidhme.  Áirítear gníomhaíochtaí ar na moltaí chun:

  1. dul i ngleic leis an easpa trédhearcachta i réimse na n-éileamh, trí bhunachar sonraí náisiúnta um fhaisnéis ar éilimh a bhunú a bheidh lonnaithe sa Bhanc Ceannais;
  2. treoir fheabhsaithe a chur ar fáil maidir le cúiteamh i leith éileamh ar dhíobhálacha pearsanta a chinneadh, trí Choimisiún Díobhálacha Pearsanta a bhunú.
  3. dul i ngleic leis an leibhéal méadaithe de thiomáint gan árachas, trí bhunachar sonraí lánfheidhmiúil a bhunú trína mbeidh na Gardaí ábalta comhlíonadh árachais a sheiceáil trí úsáid a bhaint as teicneolaíocht amhail Uathaithint Uimhirphlátaí; agus
  4. dul i ngleic leis an bhfadhb maidir le calaois amhrasta, trí bhunachar sonraí a bhunú a bheidh maoinithe ag an lucht tionscail ach a bheidh sealbhaithe ag comhlacht neamhspleách agus ina gcuirfear buarthaí faoi chosaint sonraí san áireamh.

Thug an tAire Stáit Eoghan Murphy chun suntais: “Mar thoradh ar ghníomhaíochtaí a dhéanamh agus na moltaí sa Tuarascáil a chur chun feidhme, beidh níos mó cobhsaíochta i bpraghsáil an mhótarárachais agus cuideoidh sin leis an luaineacht atá feicthe againn sa mhargadh san am a chuaigh thart (suas agus anuas araon) a chosc.  Ba cheart go n-éascódh sé iontrálaithe féideartha úra sa mhargadh chomh maith.”

“Níl réiteach gasta ar bith ann chun an costas árachais a laghdú, a mhéid is nach réiteofar an fhadhb i moladh amháin ar bith as féin. Mar sin féin, is féidir le comhoibriú agus tiomantas idir na comhlachtaí agus na daoine aonair ar fad a bhfuil leas acu i margadh árachais a bheidh seasta agus inrochtana préimheanna níos córa a chur ar fáil do thomhaltóirí gan mhoill mhíchuí.”

Leanfaidh an Grúpa Oibre, atá faoi chathaoirleacht Eoghan Murphy ag teacht le chéile in 2017 agus an tionscadal ag dul isteach sa chéim cur chun feidhme.