Annual Review

A full list of our Annual Review documents are available to download below.

Showing 1 - 7 of 7
 • 31.05.16

  Sa bhliain 2015, chuir an Roinn Ráiteas Straitéise nua 2015 - 2017 chun feidhme, áit inar leagadh amach na spriocanna uileghabhálacha don Roinn agus na príomhchuspóirí maidir le hiad a bhaint amach. Rinne an Roinn an-dul chun cinn sa bhliain 2015 ar na spriocanna sin a bhaint amach.

 • 31.05.16

  In 2015, the Department implemented a new Statement of Strategy 2015 - 2017 setting out the overarching goals for the Department and the key objectives in achieving them. In 2015, the Department made significant progress on achieving these goals.

 • 03.06.15

  Súil Siar 2014

  De réir an Achta um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí, 1997, déantar Ráiteas Straitéise le haghaidh tréimhse trí bliana a ullmhú agus a chur faoi bhráid gach Aire. Ceanglaítear leis an Acht freisin go dtugtar tuarascáil don Aire ar an dul chun cinn ar na cuspóirí atá leagtha amach sa ráiteas straitéise a chomhlíonadh.

 • 03.06.15

  Annual Review 2014

  In accordance with the Public Service Management Act 1997, a Strategy Statement for a period of three years is prepared and presented to each Minister. The Act also requires a report to the Minister on progress in meeting the objectives set out in the strategy statement.

 • 07.05.14
 • 07.05.14
 • 11.09.13